De warmste bakker

Privacybeleid

Privacybeleid Bakkerij Dewulf

Bij Bakkerij Dewulf hechten we veel belang aan jouw privacy. Met dit document willen we jou op een duidelijke en transparante manier informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Contactgegevens
Bvba Dewulf Adolf
Baeyensstraat 133
9040 Sint-Amandsberg
09/228 24 85
info@bakkerijdewulf.be

Uit respect voor jouw privacy…
• Verwerken wij enkel jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze werden verstrekt (Bv. Inschrijven op onze nieuwsbrief, het plaatsen van een bestelling, …).• Verzamelen we ook enkel de persoonsgegevens die we écht nodig hebben om het vooropgestelde doel te bereiken• Vragen wij jouw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens wanneer dit nodig is (Bv. Versturen van de nieuwsbrief)• Hebben we passende organisatorische en technische maatregelen genomen ter bescherming van jouw gegevens• Worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (Bv. Nieuwsbrief)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Van onze klanten verwerken wij de persoonsgegevens voor volgende doeleinden: • Bij het plaatsen van een bestelling noteren wij steeds jouw naam en jouw telefoonnummer. Dit is nodig om de overeenkomst (= de bestelling) te kunnen uitvoeren. Als er vragen zijn of er is verduidelijking nodig over je bestelling, of je bestelling wordt niet tijdig afgehaald, … kunnen wij jou hiervoor bellen. Voor sommige bestellingen zijn er meer gegevens nodig: voor bestellingen die aan huis moeten geleverd worden (slechts beperkt mogelijk), hebben wij ook een adres nodig. Voor bestellingen waar een factuur moet van opgemaakt worden, hebben wij de facturatiegegevens nodig, … Wij beperken het verzamelen van deze gegevens echter steeds tot het strikt noodzakelijke. Ons systeem houdt ook bij wat je bij ons hebt besteld. Dit maakt het voor jou gemakkelijker als je dezelfde bestelling nogmaals wil plaatsen of wil weten wat je een vorige keer hebt besteld.• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief verzamelen wij de naam en het e-mailadres van klanten en/of geïnteresseerden die hiervoor uitdrukkelijk hun toestemming verlenen via het aanmeldformulier op onze facebookpagina en website.

In onze winkel en aan onze broodautomaten maken wij gebruik van camerabewaking. Dit staat ook aangegeven door een pictogram aan onze automaten en aan de deur van onze winkel. Wij maken gebruik van camerabewaking uit veiligheidsoverwegingen (preventie en vaststelling van misdrijven) als gerechtvaardigd belang.

Aan wie kunnen wij deze gegevens doorgeven?
• Gegevens die relevant zijn voor onze boekhouding (zoals facturatiegegevens) worden doorgegeven aan ons boekhoudkantoor.• Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de service“Mailchimp”. Het betreft een Amerikaans bedrijf. Mailchimp houdt zich strikt aan het zgn. “EU-U.S. Privacy Shield Framework” en werd hier ook voor gecertificeerd. Dit wil zeggen dat zij strikte privacynormen hanteren en de gegevens waarover zij beschikken ook grondig beveiligen.• Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De klantenfiches in ons kassasysteem blijven bewaard zolang de klant niet vraagt om verwijderd te worden. Dit om het plaatsen van bestellingen te vergemakkelijken zodat niet telkens opnieuw een klantenfiche moet worden aangemaakt. Daarnaast kan het gemakkelijk zijn om voorgaande bestellingen te raadplegen (bv. De taart die je vorig jaar voor Kerstmis hebt besteld, viel in de smaak maar je weet niet meer welke taart dit was. Wij kunnen dit dan nagaan voor jou aan de hand van jouw klantenfiche). Facturatiegegevens bewaren wij in elk geval zolang als wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
• Alle personen die namens Bakkerij Dewulf van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om kosteloos een kopie te ontvangen van jouw gegevens. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.